2.7 Cài đặt cấu hình

  • Sử dụng tài khoản admin để đăng nhập vào phần mềm

  • Chọn Hệ thống/Cấu hình

STT

Ký hiệu tiền tệ

Cách đọc trên hóa đơn

1

USD

Đô la Mỹ

2

AUD

Đô la Úc

3

CAD

Đô la Canada

4

JPY

Đồng yên Nhật

5

EUR

Euro

6

GDP

Bảng Anh

  • Thiết lập xong, chọn Cập nhật.