2.5 Ủy quyền ký

Tài khoản Kế toán trưởng sẽ được ký hóa đơn khi được tài khoản Giám đốc ủy quyền.

2.5.1 Tạo ủy quyền ký

  • Sử dụng tài khoản Giám đốc để đăng nhập vào phần mềm

  • Chọn biểu tượng “Ủy quyền ký”

  • Chọn người ủy quyền

  • Chọn xong, nhấn Lưu.

2.5.2 Hủy ủy quyền ký

  • Sử dụng tài khoản Giám đốc để đăng nhập vào phần mềm

  • Chọn biểu tượng “Ủy quyền ký”

  • Chọn biểu tượng dấu

  • Chọn xong, nhấn Lưu.