3.10.1 Thao tác ký đồng loạt nhiều hóa đơn

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Tích chọn các hóa đơn muốn ký đồng loạt.

  • Chọn biểu tượng "Ký hàng loạt"

  • Xem lại tổng thể 1 lượt các hóa đơn muốn ký đồng loạt. Có thể loại bỏ khỏi danh mục các hóa đơn đang muốn thực hiện theo tác ký đồng loạt bằng cách bỏ tích chọn hóa đơn muốn loại bỏ. Sau đó, nhấn Thực hiện để ký đồng loạt

  • Thực hiện xong thoát khỏi giao diện và bỏ tích chọn các hóa đơn đã chọn ban đầu

Lưu ý: Khi ký đồng loạt nhiều hóa đơn thì có các trường hợp sau xảy ra:

  • Trường hợp tài khoản Giám đốc ủy quyền ký hóa đơn cho tài khoản Kế toán trưởng thì:

    • Nếu tài khoản Giám đốc thực hiện ký đồng loạt nhiều hóa đơn thì là các hóa đơn đủ điều kiện để được ký đồng loạt nhiều hóa đơn là các hóa đơn ở trạng thái Yêu cầu ký

    • Nếu tài khoản Kế toán trưởng thực hiện ký đồng loạt nhiều hóa đơn thì là các hóa đơn đủ điều kiện để được ký đồng loạt nhiều hóa đơn là các hóa đơn ở trạng thái Đã duyệt, trạng thái Yêu cầu ký

  • Trường hợp tài khoản Giám đốc không ủy quyền ký hóa đơn cho tài khoản Kế toán trưởng tài khoản Giám đốc thực hiện ký đồng loạt nhiều hóa đơn và các hóa đơn đủ điều kiện để được ký đồng loạt nhiều hóa đơn là các hóa đơn ở trạng thái Yêu cầu ký