3.10.3 Thao tác lọc hóa đơn đã được đánh dấu

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

  • Trong quá trình thao tác, muốn đánh dấu các hóa đơn để theo dõi với mục đích riêng thì chọn hóa đơn cần theo dõi và chọn biểu tượng để tích chọn đánh dấu

  • Khi liệt kê các hóa đơn đánh dấu thì chọn biểu tượng "Lọc đánh dấu" để tích chọn lọc đánh dấu

  • Khi hủy liệt kê các hóa đơn đánh dấu thì chọn biểu tượng "Lọc đánh dấu" để bỏ tích chọn lọc đánh dấu

  • Khi hủy đánh dấu hóa đơn thì chọn hóa đơn cần đã đánh dấu/chọn biểu tượng để bỏ tích chọn đánh dấu