3.9 Nghiệp vụ chuyển đổi hóa đơn

Thực hiện nghiệp vụ chuyển đổi hóa đơn bằng các cách sau:

Cách 1:

  • Sau khi ký hóa tạo mới thành công, chọn biểu tượng “Chuyển đổi”, nhấn Chuyển đổi

Cách 2:

  • Sử dụng tài khoản Kế toán viên hoặc tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm

  • Chọn Nghiệp vụ/Hóa đơn (nếu chuyển đổi hóa đơn thay thế thì chọn Nghiệp vụ/Hóa đơn thay thế)

  • Chọn hóa đơn cần chuyển đổi/chọn biểu tượng "chuyển đổi" tại cột Thao tác

  • Xong, nhấn Xác nhận

Lưu ý: Sau khi chuyển đổi muốn in hóa đơn chuyển đổi thì thực hiện như sau:

  • Chọn hóa đơn đã chuyển đổi cần in

  • Chọn biểu tượng tại cột Thao tác

  • Sau đó thực hiện các thao tác in như thông thường