3.8 Nghiệp vụ gửi hóa đơn cho khách hàng qua email

Thực hiện nghiệp vụ gửi hóa đơn cho khách hàng qua email bằng các cách sau:

Cách 1:

  • Sau khi ký hóa đơn thành công, chọn biểu tượng “Gửi email”, khai thông tin mail nhận nếu khi khai báo thông tin ban đầu để lập hóa đơn chưa khai báo mail nhận. Khai báo xong, nhấn Gửi email

Cách 2:

  • Sử dụng tài khoản Kế toán viên hoặc tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm

  • Chọn Nghiệp vụ/Hóa đơn (nếu gửi email hóa đơn thay thế thì chọn Nghiệp vụ/Hóa đơn thay thế

  • Chọn hóa đơn cần gửi email/chọn biểu tượng tại cột Thao tác

  • Khai thông tin email nhận nếu khi khai báo thông tin ban đầu để lập hóa đơn chưa khai báo email nhận. Khai báo xong, nhấn Gửi email

Lưu ý: có thể khai báo thêm nhiều email nhận hóa đơn. Các email viết liền và phân biệt các email bằng dấy phẩy “,” hoặc dấu chấm phẩy “;”

  • Khai báo xong, nhấn Gửi email

Lưu ý: Nếu muốn phần mềm tự động gửi email cho khách hàng ngay sau khi ký thành công thì:

  • Sử dụng tài khoản admin để đăng nhập phần mềm

  • Chọn Hệ thống/Cấu hình, chuyển trạng thái dòng Tự động gửi mail sau khi ký, sau đó nhấn Cập nhật

  • Muốn dừng tự động gửi email cho khách thì thao tác lại như trên và chuyển lại trạng thái dòng Tự động gửi mail sau khi ký, sau đó nhấn Cập nhật