3.2.2 Khai báo thông tin hóa đơn trực tiếp trên phần mềm hóa đơn điện tử

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.

Khai báo trên phiên bản Hóa đơn Bách Khoa 01 (một) mức thuế suất giá trị gia tăng

 • Chọn Nghiệp vụ/Hóa đơn

 • Chọn biểu tượng "Lập hóa đơn"

 • Khai báo thông tin trên hóa đơn

Lưu ý:

 • Để thêm dòng khai báo sản phẩm thì chọn biểu tượng

 • Để xóa dòng đã khai báo sản phẩm thì chọn biểu tượng

 • Email: có thể khai báo nhiều email nhận hóa đơn, sau khai báo mới thì nhấn Enter. Email được thêm từ giao diện này sẽ tự động cập nhật thông tin email trên danh mục khách hàng.

 • Cột Miêu tả: để miêu tả thông tin bổ sung thêm cho sản phẩm, thông tin miêu tả này chỉ thể hiện trên hóa đơn, không được lưu lại trên danh mục sản phẩm.

 • Khai báo xong, nhấn Lưu

Lưu ý: để khai báo thông tin hóa đơn trước tiên phải khai báo danh mục các thông tin thể hiện trên hóa đơn

 • Khai báo thông tin về đơn vị tính: Chọn Danh mục/Đơn vị tính/chọn biểu tượng "Thêm mới" để khai báo thông tin về đơn vị tính của sản phẩm

 • Khai báo thông tin về sản phẩm: Chọn Danh mục/Sản phẩm/chọn biểu tượng "Thêm mới" để khai báo thông tin về sản phẩm

Lưu ý: Có thể khai báo thêm đơn vị tính mới ngay tại giao diện thêm mới sản phẩm

 • Khai báo thông tin về phương thức thanh toán: Chọn Danh mục/Phương thức thanh toán/chọn biểu tượng "Thêm mới" để khai báo thông tin về phương thức thanh toán

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.

Khai báo thông tin về khách hàng:

 • Cách 1: Chọn Danh mục/Khách hàng/chọn biểu tượng "Thêm mới" để khai báo thông tin về khách hàng

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Cách 2: chọn Danh mục/Khách hàng/chọn biểu tượng để tải bản excel mẫu import khách hàng về thiết bị. Khai báo thông tin khách hàng tại bản excel mẫu import khách hàng, sau đó chọn biểu tượng "Nhập excel" / "Chọn File" , chọn xong nhấn Lưu để tải bản excel mẫu import khách hàng vừa khai báo thông tin lên thiết bị.

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

 • Cách 3: Khai báo ngay tại giao diện nhập thông tin để tạo hóa đơn mới. Chọn biểu tượng tại dòng Mã số thuế, giao diện khai báo thông tin khách hàng mới sẽ mở ra để khai báo

 • Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

Khai báo trên phiên bản Hóa đơn Bách Khoa nhiều mức thuế suất giá trị gia tăng

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

 • Thao tác thêm mới vẫn tương tự như phiên bản một mức thuế suất. Điểm khác là dòng “Hóa đơn”“Thuế suất GTGT” sẽ được thay thế bởi cột “Thuế suất”

Lưu ý:

STT

Ký hiệu thuế suất

Mô tả

1

0%

Hàng hóa bán ra và dịch vụ cung cấp áp dụng mức thuế suất 0%

2

5%

Hàng hóa bán ra và dịch vụ cung cấp áp dụng mức thuế suất 5%

3

10%

Hàng hóa bán ra và dịch vụ cung cấp áp dụng mức thuế suất 10%

4

KCT

Hàng hóa bán ra và dịch vụ cung cấp không chịu thuế

5

KTT

Hàng hóa bán ra và dịch vụ cung cấp không tính thuế

Lưu ý:

 • Nếu tài khoản tạo hóa đơn là tài khoản có vai trò Kế toán viên thì sau khi tạo hóa đơn được liệt kê ở trạng thái Chưa duyệt.

 • Nếu tài khoản tạo hóa đơn là tài khoản vài trò Kế toán trưởng thì sau khi tạo hóa đơn được liệt kê ở trạng thái Đã duyệt