3.2.3 Khai báo thông tin hóa đơn từ bản excel mẫu import hóa đơn

Khai báo trên phiên bản Hóa đơn Bách Khoa 01 (một) mức thuế suất giá trị gia tăng

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Chọn Nghiệp vụ/Hóa đơn

  • Chọn biểu tượng để tải bản excel mẫu import hóa đơn về thiết bị để khai báo thông tin hóa đơn

  • Khai báo các thông tin hóa đơn tại bản Excel mẫu import hóa đơn

  • Chọn biểu tượng "Nhập excel" / "Chọn File"

  • Chọn xong, nhấn Lưu để tải bản excel mẫu import hóa đơn vừa khai báo thông tin lên thiết bị

Khai báo trên phiên bản Hóa đơn Bách Khoa nhiều mức thuế suất giá trị gia tăng:

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.

Thao tác thêm mới vẫn tương tự như phiên bản một mức thuế suất. Điểm khác là khi khai báo các thông tin hóa đơn tại bản Excel mẫu import hóa đơn dòng “Thuế suất” sẽ được thay thế bởi cột “Thuế suất”

Lưu ý:

  • Nếu tài khoản tạo hóa đơn là tài khoản có vai trò Kế toán viên thì sau khi tạo hóa đơn được liệt kê ở trạng thái Chưa duyệt.

  • Nếu tài khoản tạo hóa đơn là tài khoản vài trò Kế toán trưởng thì sau khi tạo hóa đơn được liệt kê ở trạng thái Đã duyệt.