3.2.1 Mô tả trạng thái của hóa đơn khi tạo hóa đơn mới

STT

Trạng thái

Mô tả

1

Chưa duyệt

Liệt kê các hóa đơn được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập phần mềm

2

Yêu cầu duyệt

  • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập yêu cầu tài khoản Kế toán trưởng duyệt

  • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn được tạo từ tất cả các tài khoản Kế toán viên yêu cầu tài khoản Kế toán trưởng duyệt

3

Hủy yêu cầu duyệt

  • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập được tài khoản Kế toán trưởng hủy yêu cầu duyệt

  • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn được tạo từ tất cả tài khoản Kế toán viên được tài khoản Kế toán trưởng hủy yêu cầu duyệt

4

Đã duyệt

  • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập được tài khoản Kế toán trưởng duyệt

  • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm:

    • Liệt kê các hóa đơn đươc tạo từ tài khoản Kế toán trưởng

    • Liệt kê các hóa đơn được tạo từ tất cả tài khoản Kế toán viên được tài khoản Kế toán trưởng duyệt

5

Yêu cầu ký

Liệt kê các hóa đơn đã được tài khoản Kế toán trưởng yêu cầu tài khoản Giám đốc ký

6

Hủy yêu cầu ký

Liệt kê các hóa đơn đã được tài khoản Giám đốc hủy yêu cầu ký

7

Đang ký

Liệt kê các hóa đơn tài khoản Giám đốc đang ký

8

Đã ký

Liệt kê các hóa đơn đã được tài khoản Giám đốc ký thành công

Khai báo thông trên hóa đơn khi tạo hóa đơn mới được thực hiện theo các cách sau đây: tạo trực tiếp trên phần mềm hóa đơn điện tử, tạo từ bản excel mẫu import hóa đơn và tạo từ phần mềm kế toán liên kết với phần mềm hóa đơn điện tử.