3.7 Nghiệp vụ tạo hóa đơn thay thế

Mô tả trạng thái của hóa đơn khi tạo hóa đơn thay thế

STT

Trạng thái

Mô tả

1

Chưa duyệt

Liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập phần mềm

2

Yêu cầu duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập yêu cầu tài khoản Kế toán trưởng duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tất cả các tài khoản Kế toán viên yêu cầu tài khoản Kế toán trưởng duyệt

3

Hủy yêu cầu duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập được tài khoản Kế toán trưởng hủy yêu cầu duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tất cả tài khoản Kế toán viên được tài khoản Kế toán trưởng hủy yêu cầu duyệt

4

Đã duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập được tài khoản Kế toán trưởng duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm:

  • Liệt kê các hóa đơn thay thế đươc tạo từ tài khoản Kế toán trưởng

  • Liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tất cả tài khoản Kế toán viên được tài khoản Kế toán trưởng duyệt

5

Yêu cầu ký

Liệt kê các hóa đơn thay thế đã được tài khoản Kế toán trưởng yêu cầu tài khoản Giám đốc

6

Hủy yêu cầu ký

Liệt kê các hóa đơn thay thế đã được tài khoản Giám đốc hủy yêu cầu ký

7

Đang ký

Liệt kê các hóa đơn thay thế tài khoản Giám đốc đang ký

8

Đã ký

Liệt kê các hóa đơn thay thế đã được tài khoản Giám đốc ký thành công

Các thao tác để hoàn thành nghiệp vụ tạo hóa đơn thay thế

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Sử dụng tài khoản Kế toán viên hoặc tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm

 • Chọn Nghiệp vụ/Xóa bỏ hóa đơn

 • Chọn hóa đơn xóa bỏ/chọn biểu tượng “Đã ký” tại cột Trạng thái duyệt, chọn tab Trạng thái duyệt/chọn biểu tượng “Lập hóa đơn thay thế” hoặc chọn biểu tượng tại cột Thao tác

 • Chọn phương thức tạo hóa đơn thay thế

 • Chọn xong nhấn Xác nhận. Muốn hủy thao tác, chọn Hủy

 • Lưu ý:

  • Nếu tài khoản Kế toán viên lập hóa đơn thay thế thì hóa đơn thay thế được liệt kê ở trạng thái Chưa duyệt

  • Nếu tài khoản Kế toán trưởng lập hóa đơn thay thế thì hóa đơn thay thế được liệt kê ở trạng thái Đã duyệt

  Thực hiện các thao tác tiếp theo tương tự như các thao tác để hoàn thành nghiệp vụ tạo hóa đơn mới