3.7 Nghiệp vụ tạo hóa đơn thay thế

Mô tả trạng thái của hóa đơn khi tạo hóa đơn thay thế

STT

Trạng thái

Mô tả

1

Chưa duyệt

Liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập phần mềm

2

Yêu cầu duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập yêu cầu tài khoản Kế toán trưởng duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tất cả các tài khoản Kế toán viên yêu cầu tài khoản Kế toán trưởng duyệt

3

Hủy yêu cầu duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập được tài khoản Kế toán trưởng hủy yêu cầu duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tất cả tài khoản Kế toán viên được tài khoản Kế toán trưởng hủy yêu cầu duyệt

4

Đã duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập được tài khoản Kế toán trưởng duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm:

  • Liệt kê các hóa đơn thay thế đươc tạo từ tài khoản Kế toán trưởng

  • Liệt kê các hóa đơn thay thế được tạo từ tất cả tài khoản Kế toán viên được tài khoản Kế toán trưởng duyệt

5

Yêu cầu ký

Liệt kê các hóa đơn thay thế đã được tài khoản Kế toán trưởng yêu cầu tài khoản Giám đốc

6

Hủy yêu cầu ký

Liệt kê các hóa đơn thay thế đã được tài khoản Giám đốc hủy yêu cầu ký

7

Đang ký

Liệt kê các hóa đơn thay thế tài khoản Giám đốc đang ký

8

Đã ký

Liệt kê các hóa đơn thay thế đã được tài khoản Giám đốc ký thành công

Các thao tác để hoàn thành nghiệp vụ tạo hóa đơn thay thế

 • Sử dụng tài khoản Kế toán viên hoặc tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm

 • Chọn Nghiệp vụ/Xóa bỏ hóa đơn

 • Chọn hóa đơn xóa bỏ/chọn biểu tượng “Đã ký” tại cột Trạng thái duyệt, chọn tab Trạng thái duyệt/chọn biểu tượng “Lập hóa đơn thay thế” hoặc chọn biểu tượng tại cột Thao tác

 • Chọn phương thức tạo hóa đơn thay thế

 • Chọn xong nhấn Xác nhận. Muốn hủy thao tác, chọn Hủy

 • Lưu ý:

  • Nếu tài khoản Kế toán viên lập hóa đơn thay thế thì hóa đơn thay thế được liệt kê ở trạng thái Chưa duyệt

  • Nếu tài khoản Kế toán trưởng lập hóa đơn thay thế thì hóa đơn thay thế được liệt kê ở trạng thái Đã duyệt

  Thực hiện các thao tác tiếp theo tương tự như các thao tác để hoàn thành nghiệp vụ tạo hóa đơn mới