3.6.2 Các thao tác để hoàn thành nghiệp vụ xóa bỏ hóa đơn

Các thao tác để hoàn thành nghiệp vụ xóa bỏ hóa đơn

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Sử dụng tài khoản Kế toán viên hoặc tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm.

 • Chọn Nghiệp vụ/Xóa bỏ hóa đơn

 • Chọn hóa đơn cần xóa bỏ/chọn biểu tượng

 • Nhấn Đồng ý để lập biên bản hủy hóa đơn

 • Khai báo thông tin xong nhấn Lưu

 • Lưu ý:

  • Nếu tài khoản tạo biên bản hủy hóa đơn là tài khoản Kế toán viên thì sau khi lưu, hóa đơn vẫn được liệt kê tại ở trạng thái Chưa duyệt, tại cột Trạng thái duyệt xuất hiện biểu tượng “Chưa duyệt” và xuất hiện thêm các biểu tượng để thao tác tại cột Thao tác

  • Nếu tài khoản tạo biên bản hủy hóa đơn là tài khoản Kế toán trưởng thì sau khi lưu, hóa đơn được liệt kê ở trạng thái Đã duyệt

 • Để sửa biên bản hủy hóa đơn chọn biểu tượng

 • Để xem hóa đơn chọn biểu tượng

 • Để xem biên bản hủy hóa đơn chọn biểu tượng

 • Để xóa biên bản hủy hóa đơn chọn biểu tượng . Sau khi xóa biên bản hủy hóa đơn thì hóa đơn được liệt kê ở trạng thái Chưa duyệt