3.6.3 Các thao tác tiếp theo

Các thao tác tiếp theo để hoàn thành ký biên bản hủy hóa đơn thành công được thực hiện tượng tự như các thao tác để hoàn thành nghiệp vụ tạo hóa đơn mới

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.