3.6.1 Mô tả trạng thái của hóa đơn khi xóa bỏ hóa đơn

STT

Trạng thái

Mô tả

1

Chưa duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm:

  • Liệt kê các hóa đơn đã ký thành công được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập và chưa lập biên bản hủy hóa đơn

  • Liệt kê các hóa đơn đã ký thành công được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập và đã lập biên bản hủy hóa đơn nhưng chưa duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm:

  • Liệt kê các hóa đơn đã ký thành công được tạo từ tất cả các tài khoản Kế toán viên và chưa lập biên bản hủy hóa đơn

  • Liệt kê các hóa đơn đã ký thành công được tạo từ tất cả các tài khoản Kế toán viên đăng nhập đã được ký thành công và đã lập biên bản hủy hóa đơn nhưng chưa duyệt

  • Liệt kê các hóa đơn đã tạo từ tài khoản Kế toán trưởng đã được ký thành công và chưa lập biên bản hủy hóa đơn

2

Yêu cầu duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn đã ký thành công được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập và kèm theo biên bản hủy hóa đơn được tài khoản Kế toán viên yêu cầu tài khoản Kế toán trưởng duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn đã ký thành công được tạo từ tất cả tài khoản Kế toán viên và kèm theo biên bản hủy hóa đơn được tài khoản Kế toán viên yêu cầu tài khoản Kế toán trưởng duyệt

3

Hủy yêu cầu duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập được tài khoản Kế toán trưởng hủy yêu cầu duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn được tạo từ tất cả tài khoản Kế toán viên được tài khoản Kế toán trưởng hủy yêu cầu duyệt

4

Đã duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn được tạo từ tài khoản Kế toán viên đăng nhập được tài khoản Kế toán trưởng duyệt

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm liệt kê các hóa đơn đã ký thành công và kèm theo biên bản hủy hóa đơn được tài khoản Kế toán trưởng

5

Yêu cầu ký

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn đã ký thành công và kèm theo biên bản hủy hóa đơn được tài khoản Kế toán trưởng yêu cầu tài khoản Giám đốc

 • Khi sử dụng tài khoản Giám đốc để đăng nhập phần mềm: liệt kê biên bản hủy hóa đơn được tài khoản Kế toán trưởng yêu cầu tài khoản Giám đốc

6

Hủy yêu cầu ký

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn đã ký thành công và kèm theo biên bản hủy hóa đơn được tài khoản Giám đốc hủy yêu cầu ký

 • Khi sử dụng tài khoản Giám đốc để đăng nhập phần mềm: liệt kê biên bản hủy hóa đơn được tài khoản Giám đốc hủy yêu cầu ký

7

Đang ký

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn đã ký thành công và kèm theo biên bản hủy hóa đơn tài khoản Giám đốc đang ký

 • Khi sử dụng tài khoản Giám đốc để đăng nhập phần mềm: liệt kê các hóa đơn đã ký thành công và kèm theo biên bản hủy hóa đơn tài khoản Giám đốc đang ký

8

Đã ký

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán viên đăng nhập phần mềm:

  • Liệt kê các hóa đơn đã xóa bỏ thành công được tạo bởi tài khoản Kế toán viên đăng nhập và kèm theo biên bản hủy hóa đơn đã được tài khoản Giám đốc

  • Liệt kê các hóa đơn đã ký thành công (chưa xóa bỏ hóa đơn) được tạo bởi tài khoản Kế toán viên đăng nhập và kèm theo biên bản hủy hóa đơn đã được tài khoản Giám đốc

 • Khi sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm:

  • Liệt kê các hóa đơn đã ký thành công (chưa xóa bỏ hóa đơn) được tạo bởi tất cả các tài khoản Kế toán viên đăng nhập và được tạo bởi tài khoản Kế toán trưởng kèm theo biên bản hủy hóa đơn đã được tài khoản Giám đốc

  • Liệt kê các hóa đơn đã xóa bỏ hóa đơn thành công, chưa lập hóa đơn thay thế được tạo bởi tất cả các tài khoản Kế toán viên đăng nhập và được tạo bởi tài khoản Kế toán trưởng kèm theo biên bản hủy hóa đơn đã được tài khoản Giám đốc

  • Liệt kê các hóa đơn đã xóa bỏ hóa đơn thành công, đã lập hóa đơn thay thế được tạo bởi tất cả các tài khoản Kế toán viên đăng nhập và được tạo bởi tài khoản Kế toán trưởng kèm theo biên bản hủy hóa đơn đã được tài khoản Giám đốc

 • Khi sử dụng tài khoản Giám đốc để đăng nhập phần mềm: liệt kê biên bản hủy hóa đơn đã được tài khoản Giám đốc