3.4 Thao tác đối với các hóa đơn ở trạng thái hủy yêu cầu duyệt

Khi hóa đơn được tạo từ tài khoản Kế toán viên, đã gửi yêu cầu duyệt hóa đơn đến tài khoản Kế toán trưởng để duyệt và tài khoản Kế toán trưởng đã hủy yêu cầu duyệt thì thao tác tiếp như sau: sử dụng tài khoản Kế toán viên để đăng nhập vào phần mềm

  • Chọn Nghiệp vụ/Hóa đơn

  • Chọn hóa đơn bị hủy yêu cầu duyệt, chọn biểu tượng “Hủy yêu cầu duyệt” tại cột “Trạng thái duyệt” hoặc chọn biểu tượng hoặc biểu tượng

  • Xem lý do hủy yêu cầu duyêt, chọn tab Cập nhật hóa đơn để sửa lại, sau đó Lưu

  • Sau khi Lưu, chọn tab Trạng thái duyệt/chọn biểu tượng “Yêu cầu duyệt lại”, chọn Xác nhận

  • Sau khi chọn Xác nhận, hóa đơn hoàn thành trạng thái yêu cầu duyệt lại và được liệt kê ở trạng thái Yêu cầu duyệt

  • Thực hiện các thao tác tiếp theo để hoàn thành nghiệp vụ tạo hóa đơn mới