3.5 Thao tác đối với các hóa đơn ở trạng thái hủy yêu cầu ký

  • Khi hóa đơn được tài khoản Kế toán trưởng gửi yêu cầu ký hóa đơn đến tài khoản Giám đốc để ký và tài khoản Giám đốc đã hủy yêu cầu ký thì thao tác tiếp như sau: sử dụng tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập vào phần mềm.

  • Chọn Nghiệp vụ/Hóa đơn

  • Chọn hóa đơn cần yêu cầu ký lại, chọn biểu tượng “Hủy yêu cầu ký” tại cột “Trạng thái duyệt” hoặc chọn biểu tượng hoặc biểu tượng

  • Xem lý do hủy yêu cầu ký, chọn tab Cập nhật hóa đơn để sửa lại, sau đó Lưu

  • Sau khi Lưu, chọn tab Trạng thái duyệt/chọn biểu tượng “Yêu cầu ký lại”, chọn Xác nhận

  • Sau khi chọn Xác nhận, hóa đơn hoàn thành trạng thái yêu cầu ký lại và được liệt kê ở trạng thái Yêu cầu ký

  • Thực hiện các thao tác tiếp theo để hoàn thành nghiệp vụ tạo hóa đơn mới