1.2 Xem tài liệu hướng dẫn

Xem tài liệu hướng dẫn theo các cách sau:

Cách 1:

Cách 2:

  • Chọn Hệ thống/Hướng dẫn sử dụng

  • Thiết bị sẽ tự động truy cập website https://hotro.pmbk.vn để người dùng xem tài liệu và video hướng dẫn