2.4 Tạo thông báo phát hành hóa đơn và chọn mẫu hóa đơn sử dụng

2.4.1 Tạo thông báo phát hành hóa đơn

 • Người dùng sử dụng tài khoản admin để đăng nhập phần mềm

 • Chọn Phát hành/Thông báo phát hành, chọn “Thêm mới”

 • Khai báo thông tin thông báo phát hành

STT

Thông tin

Mô tả

1

Áp dụng từ

Ngày cơ quan Thuế chấp nhận cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

2

Đến ngày

Tùy từng trường hợp cụ thể, người sử dụng điền thông tin như sau:

 • Nếu hợp đồng cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử không quy định thời hạn sử dụng thì để trống

 • Nếu hợp đồng cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử quy định thời hạn sử dụng thì điền ngày hết hạn sử dụng theo hợp đồng.

 • Lưu ý: trong quá trình sử dụng doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn thì điền ngày cơ quan Thuế chấp nhận cho doanh nghiệp hủy hóa đơn điện

3

Loại hóa đơn

Chọn loại hóa đơn theo danh mục có sẵn

4

Mẫu số

Điền thông tin về mẫu số hóa đơn

5

Ký hiệu

Điền thông tin về ký hiệu hóa đơn

6

Từ số

Điền số thứ tự của hóa đơn đầu tiên

7

Đến số

Điền số thứ tự của hóa đơn cuối cùng

8

Mẫu thể hiện

Chọn biểu tượng để tải tệp (Word) hóa đơn mẫu bản thể hiện

9

Mẫu chuyển đổi

Chọn biểu tượng để tải tệp (Word) hóa đơn mẫu bản chuyển đổi

 • Khai báo xong, nhấn Lưu

 • Chọn biểu tượng để xem hóa đơn mẫu bản thể hiện và hóa đơn mẫu bản chuyển đổi được hiện thị trên phần mềm dưới dạng tệp PDF.

 • Người sử dụng đối chiếu tệp PDF này với hóa đơn mẫu đã được Cơ quan thuế chấp nhận.

 • Sau khi đối chiếu, kết quả đối chiếu là trung khớp thì chọn biểu tượng tại cột Xác nhận đối chiếu hóa đơn mẫu để xác nhận kết quả đối chiếu

 • Chọn Đồng ý. Xác nhận xong thì tại cột Xác nhận đối chiếu hóa đơn mẫu sẽ hiện thị biểu tượng

 • Lưu ý: Sau khi đã Xác nhận đối chiếu hóa đơn mẫu mà phát sinh việc thay đổi tệp (Word) hóa đơn mẫu bản thể hiện và tệp (Word) hóa đơn mẫu bản chuyển thì bắt buộc người dùng phải thực hiện lại thao tác Xác nhận đối chiếu hóa đơn mẫu

2.4.2 Chọn mẫu hóa đơn sử dụng

 • Người dùng sử dụng tài khoản admin để đăng nhập phần mềm

 • Chọn Phát hành/Thông báo phát hành

 • Tích chọn mẫu hóa đơn cần sử dụng tại cột Chọn

 • Lưu ý: Khi di chuyển chuột tới ô tích chọn, tại đây hiện thị thông báo: “Cần xác nhận đối chiếu hóa đơn mẫu trước khi chọn” hoặc tại cột Xác nhận đối chiếu hóa đơn mẫu hiện thị biểu tượng thì người dùng cần thực hiện thao tác đối chiếu xác nhận hóa đơn mẫu

 • Tại tab Phát hành/Hóa đơn mẫu/Danh mục sẽ liệt kê và thể hiện thông tin về mẫu hóa đơn đã tích chọn

 • Chọn biểu tượng để xem hóa đơn mẫu bản thể hiện và hóa đơn mẫu bản chuyển đổi được hiện thị trên phần mềm dưới dạng file PDF đã tích chọn tại Phát hành/Thông báo phát hành

 • Lưu ý:

  o Tại Phát hành/Hóa đơn mẫu/Lịch sử tải mẫu liệt kê những lần thay đổi hóa đơn mẫu, lưu giữ tệp (Word) hóa đơn mẫu bản thể hiện và lưu trữ tệp (Word) hóa đơn mẫu bản chuyển đổi đã tải lên của những lần thay đổi đó. Nếu người dùng muốn tải tệp (Word) về thiết bị thì kích vào biểu tượng (Tải xuống....) để tài về.

o Tại Phát hành/Hóa đơn mẫu/Lịch sử xác nhận liệt kê những lần thực hiện thao tác xác nhận đối chiếu mẫu hóa đơn, lưu giữ tệp (PDF) hóa đơn mẫu bản thể hiện và lưu trữ tệp (PDF) hóa đơn mẫu bản chuyển đổi đã sử dụng để đối chiếu và xác nhận kết quả đối chiếu là trùng khớp với hóa đơn mẫu đã được Cơ quan thuế chấp nhận. Nếu người dùng muốn tải tệp (PDF) về thiết bị thì kích vào biểu tượng Bản thể hiện và biểu tượng Bản chuyển đổi để tải về.