2.6 Cài đặt công cụ ký

Tải về công cụ ký

  • Chọn Hệ thống/Công cụ ký

  • Chọn tải về BKSOFT KYSO

Cài đặt công cụ ký

  • Giải nén hoặc chạy file BKSOFT-KYSO-SETUP.zip

  • Chạy bộ cài BKSOFT-KYSO.msi

Lưu ý: Đối với window 10 nếu chạy file cài đặt mà bị chặn bởi windows thì chọn: More info/Run anyway

  • Trong trường hợp không phát sinh lỗi trên hoặc đã xử lý, thì thực hiện các thao tác tiếp theo như sau:

Sau khi cài đặt xong, thanh taskbar sẽ có biểu tượng tool ký là cài đặt thành công