2.3 Tạo tài khoản để người dùng sử dụng

2.3.1 Tạo tài khoản Kế toán viên

 • Sử dụng tài khoản admin để đăng nhập vào phần mềm

 • Chọn Hệ thống/Người dùng, chọn biểu tượng “Thêm mới

 • Khai báo thông tin tài khoản

 • Tên tham chiếu: là tài khoản của phần mềm kế toán truyền dữ liệu từ phần mềm kế toán sang phần mềm hóa đơn điện tử để thực hiện khởi tạo hóa đơn

 • Ngày sinh: là ngày tạo tài khoản

 • Vai trò: chọn Kế toán viên

 • Khai báo xong, chọn Lưu.

2.3.2 Tạo tài khoản Kế toán trưởng

 • Sử dụng tài khoản admin để đăng nhập vào phần mềm

 • Chọn Hệ thống/Người dùng, chọn biểu tượng “Thêm mới

 • Khai báo thông tin tài khoản

 • Tên tham chiếu: là tài khoản của phần mềm kế toán truyền dữ liệu từ phần mềm kế toán sang phần mềm hóa đơn điện tử để thực hiện khởi tạo hóa đơn

 • Ngày sinh: là ngày tạo tài khoản

 • Vai trò: chọn Kế toán trưởng

 • Khai báo xong, chọn Lưu.

2.3.3 Tạo tài khoản Giám đốc

 • Sử dụng tài khoản admin để đăng nhập vào phần mềm

 • Chọn Hệ thống/Người dùng, chọn biểu tượng “Thêm mới

 • Khai báo thông tin tài khoản

 • Tên tham chiếu: là tài khoản của phần mềm kế toán truyền dữ liệu từ phần mềm kế toán sang phần mềm hóa đơn điện tử để thực hiện khởi tạo hóa đơn

 • Ngày sinh: là ngày tạo tài khoản

 • Vai trò: chọn Giám đốc

 • Khai báo xong, chọn Lưu.

2.3.4 Khóa và mở lại tài khoản

 • Sử dụng tài khoản admin để đăng nhập vào phần mềm

 • Chọn Hệ thống/Người dùng

 • Thay đổi trạng thái tài khoản tại cột Trạng thái

2.3.5 Thay đổi thông tin tài khoản và mật khẩu

2.3.5.1 Khi tài khoản đăng nhập là tài khoản admin

 • Chọn Hệ thống/Người dùng Chọn tài khoản muốn thay đổi thông tin và mật khẩu

 • Chọn biểu tượng khi muốn sửa thông tin tài khoản

 • Chọn biểu tượng khi muốn xóa tài khoản. Tài khoản chỉ xóa được khi tài khoản đó chưa tạo hóa đơn.

 • Chọn biểu tượng khi muốn Reset mật khẩu. Mật khẩu về mặc định là: 123456

2.3.5.2 Khi tài khoản đăng nhập là tài khoản Kế toán viên, Kế toán trưởng, Giám đốc

 • Thay đổi thông tin tài khoản: chọn Tài khoản/Quản lý tài khoản/Thông tin người dùng. Cập nhật thông tin xong, nhấn “Cập nhật”

 • Thay đổi mật khẩu: chọn Tài khoản/Quản lý tài khoản/Thay đổi mật khẩu. Cập nhật thông tin xong, nhấn “Cập nhật”