2.1 Thao tác truy cập phần mềm

 • Khi khách hàng sử dụng website tạo riêng để truy cập phần mềm

  • Truy cập website tạo riêng

  • Khai báo thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập

  • Xong, chọn Đăng nhập

 • Khi khách hàng sử dụng website https://hoadonbachkhoa.pmbk.vn để truy cập phần mềm.

 • Truy cập website hoadonbachkhoa.pmbk.vn

 • Khai báo mã số thuế doanh nghiệp của khách hàng

 • Khai báo thông tin tài khoản và mật khẩu

 • Xong, chọn Đăng nhập