1.Giới thiệu

Hóa đơn điện tử là giải pháp tất yếu và thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy

Hóa đơn Bách Khoa thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện - điện tử Bách Khoa theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 005/2020/QTG ngày 02/01/2020 của Cục Bản quyền Tác giả.

Hóa đơn Bách Khoa được phát triển thành 02 (hai) phiên bản:

  • Phiên bản Hóa đơn Bách Khoa 01 (một) mức thuế suất giá trị gia tăng: tạo hóa đơn, trên hóa đơn chỉ thể hiện được các hàng hóa bán ra và dịch vụ cung cấp có cùng một mức thuế suất giá trị gia tăng.

  • Phiên bản Hóa đơn Bách Khoa nhiều mức thuế suất giá trị gia tăng: tạo hóa đơn, trên hóa đơn thể hiện được các hàng hóa bán ra và dịch vụ cung cấp có nhiều mức thuế suất giá trị gia tăng.