2.2 Vai trò và chức năng của hệ thống tài khoản để người dùng sử dụng

Tài khoản để được chia thành các cấp bậc với vai trò và chức năng như sau:

STT

Vai trò

Chức năng

Tài khoản

1

Quản trị viên

Quản lý các tài khoản: Kế toán viên, Kế toán trưởng, Giám đốc

admin (Khởi tạo cùng lúc phần mềm, mật khẩu mặc định là 123456)

2

Kế toán viên

Tạo hóa đơn mới, tạo hóa đơn chuyển đổi, tạo biên bản xóa hóa đơn, xóa bỏ hóa đơn, tạo hóa đơn thay thế Lưu ý: nếu có nhiều tài khoản Kế toán viên thì mỗi tài khoản Kế toán viên chỉ có thể thực hiện các chức năng trên hóa đơn do tài khoản đó tạo ra.

Ví dụ: ketoanvien

3

Kế toán trưởng

  • Tạo hóa đơn mới, tạo hóa đơn chuyển đổi, tạo biên bản hủy hóa đơn, xóa bỏ hóa đơn, tạo hóa đơn thay thế

  • Duyệt hóa đơn mới, duyệt biên bản hủy hóa đơn, duyệt hóa đơn thay thế

  • Lưu ý:

- Tài khoản Kế toán trưởng được ký điện tử hóa đơn tạo mới, ký điện tử biên bản hủy hóa đơn, ký điện tử hóa đơn thay thế nếu được tài khoản Giám đốc ủy quyền

- Tài khoản Kế toán trưởng được thực hiện các chức năng trên hóa đơn do tất cả các tài khoản Kế toán viên tạo ra

Ví dụ: ketoantruong

4

Giám đốc

Ký điện tử hóa đơn tạo mới, ký điện tử biên bản hủy hóa đơn, ký điện tử hóa đơn thay thế

Ví dụ: giamdoc