3.2.4 Khai báo thông tin trên hóa đơn từ phần mềm kế toán liên kết - Kế toán Bách Khoa

Khai báo trên phiên bản Hóa đơn Bách Khoa 01 (một) mức thuế suất giá trị gia tăng

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Truy cập phần mềm kế toán chọn Bán hàng/Chứng từ bán hàng/Thêm/Bán hàng hóa dịch vụ trong nước để khai báo thông tin. Khai báo xong tích chọn “Chuyển hóa đơn điện tử”, sau đó nhấn Lưu

  • Truy cập phần mềm hóa đơn điện tử để thực hiện các thao tác tiếp theo để hoàn thành nghiệp vụ tạo hóa đơn mới

Lưu ý:

  • Nếu tài khoản tạo thông tin hóa đơn điện tử trên phần mềm kế toán liên kết trùng với Tên tham chiếu của tài khoản có vai trò Kế toán viên thì sau khi Chuyển hóa đơn điện tử sang phần mềm hóa đơn điện tử, hóa đơn tạo được liệt kê ở trạng thái Chưa duyệt

  • Nếu tài khoản tạo thông tin hóa đơn điện tử trên phần mềm kế toán liên kết trùng với Tên tham chiếu của tài khoản có vai trò Kế toán trưởng thì sau khi Chuyển hóa đơn điện tử sang phần mềm hóa đơn điện tử, hóa đơn tạo được liệt kê ở trạng thái Đã duyệt

  • Khi Chuyển hóa đơn điện tử từ phần mếm kế toán liên kết sang phần mềm hóa đơn điện tử thì số hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử không phải là số chính thức phát hành mà tạm thời lấy số hóa đơn khai báo trên phần mềm kế toán liên kết. Số chính thức chỉ có khi Yêu cầu ký được Xác nhận

Khai báo trên phiên bản Hóa đơn Bách Khoa nhiều mức thuế suất giá trị gia tăng:

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.

Thao tác thêm mới trên phần mềm kế toán liên kết thực hiện như phiên bản một mức thuế suất