3.6.4 Sau khi hoàn thành ký biên bản hủy hóa đơn

Sau khi hoàn thành ký biên bản hủy hóa đơn thành công, sử dụng tài khoản Kế toán viên hoặc tài khoản Kế toán trưởng để đăng nhập phần mềm và tiếp tục nghiệp vụ xóa bỏ hóa đơn

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Chọn Nghiệp vụ/Xóa bỏ hóa đơn

  • Chọn hóa đơn gốc cần xóa bỏ (hóa đơn đã hoàn thành lập biên bản hủy hóa đơn thành công, nhưng chưa lập hóa đơn xóa bỏ)

  • Chọn biểu tượng “Đã ký” tại cột Trạng thái duyệt, chọn tab Trạng thái duyệt/ chọn biểu tượng “Xóa bỏ hóa đơn”, chọn Xác nhận

  • Hoặc chọn biểu tượng tại cột Thao tác, chọn Xóa bỏ hóa đơn

  • Sau khi xác nhận xóa bỏ hóa đơn thành công, phần mềm sẽ thông báo về việc lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn vừa xóa bỏ

  • Chọn Đồng ý để tiếp tục nghiệp vụ tạo hóa đơn thay thế. Chưa muốn tạo hóa đơn thay thế ngay thì chọn Hủy bỏ